Nordiska länderna

Pension

Du tjänar in pensionsrätt i det land där du omfattas av socialförsäkringen. Huvudregeln är att om du förvärvsarbetar, så är du medlem i det land där du arbetar, även om du bor i ett annat land.

Pension från flera nordiska länder

Om du har varit socialförsäkrad i flera olika länder, får du ålderspension eller förtidspension från vart och ett av dessa länder i förhållande till hur länge du har varit medlem och hur mycket pension du har tjänat in i varje enskilt land. Har du till exempel tjänat in pension i tre länder, får du pension från vart och ett av dessa tre länder. Respektive land betalar ut sin pension enligt sina nivåer och åldersgränser. Observera att det är olika åldersgränser för rätt till ålderspension i de nordiska länderna. 

Uppgifterna om din intjänade pension finns registrerade i respektive land. När du uppnår pensionsåldern, får du pension enligt det som du har tjänat in medan du har varit försäkrad i landet.

Pension oberoende av förvärvsarbete

I de nordiska länderna tjänar man in en viss pensionsrätt även om man inte förvärvsarbetar. Om du inte har förvärvsarbetat och har bott i flera nordiska länder, kan du ha rätt till bosättningsbaserad pension från vart och ett av de länder där du har bott, beräknad utifrån hur lång tid du varit bosatt där. Observera att det är olika åldersgränser för rätt till ålderspension i de nordiska länderna. Pension som baseras på enbart bosättning i ett nordiskt land kan tas med vid flytt till ett annat nordiskt land på samma sätt som pension intjänad genom förvärvsarbete.

Ansökan om pension

Om du också har bott eller arbetat i andra EU-länder, kan du också ha rätt till pension därifrån. Efterlevande make och barn kan också ha rätt till pension från dessa länder efter en förmånslåtare som har arbetat där. I EU-länderna tjänar man i allmänhet in pension på grund av arbete, men bosättningsbaserad pension kan betalas från de länder som har en bosättningsbaserad socialförsäkring.

I första hand ska du lämna in din pensionsansökan till en pensionsanstalt i det land där du är bosatt, men du kan också göra det i ett annat EU-land där du vistas.

Om du ansöker om sjuk- eller familjepension behöver du inte ansöka om den från alla länder. Du kan själv bestämma från vilka länder du vill ansöka om pensionen. Du ska uppge alla länder där du har vistats, men om du inte vill ansöka om pension från dem alla, kan du specificera på ansökningsblanketten från vilka länder du inte ansöker om pension. Du kan också återta ansökan från ett land eller alla länder senare.

Handläggningen av ansökan kan ta länge. Det beror bl.a. på att pensionsanstalterna måste utreda alla de perioder då sökanden eller förmånslåtaren har bott eller arbetat i olika medlemsstater.

Du får pensionen med dig om du flyttar till ett annat land

Vid flytt till ett annat nordiskt land har du rätt att få med dig den pension som du erhöll före flyttningen.

Särskilda regler gäller inom Rigsfællesskabet, som består av Danmark, Grönland och Färöarna. T.ex. en ålderspensionär som flyttar från Danmark till Färöarna får inte sin danska pension med sig. Den dras in och personen beviljas i stället ny pension enligt de regler som gäller på Färöarna.