Generell information

Social trygghet i Finland

Om du omfattas av socialförsäkringen i Finland, har du rätt till olika förmåner. I allmänhet förutsätter det att du bor stadigvarande i Finland. I vissa fall räcker det att du arbetar i landet.

Bosättningsbaserade förmåner

Socialförsäkringssystemet i Finland är indelat i bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner. Folkpensionsanstalten (FPA eller Kela) administrerar de bosättningsbaserade förmånerna. Du kan få förmåner från FPA om du t.ex.

  • har eller väntar barn
  • blir sjuk eller skadad
  • är pensionerad (folkpension)
  • har funktionshinder
  • är efterlevande
  • blir arbetslös (grundtryggheten)
  • behöver stöd för din bostad.

Arbetsbaserade förmåner

Om du arbetar i Finland är du i regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner. De arbetsbaserade förmånerna är till exempel arbetspension, yrkesinriktad rehabilitering, ersättning för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt inkomstrelaterad dagpenning som dock förutsätter att du är medlem i en arbetslöshetskassa. Pensionsskyddscentralen (PSC) ansvarar för arbetspensionen. 

När du flyttar till Finland

Du kan betraktas som bosatt i Finland räknat från inflyttningsdagen om du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland. Frågan om bosättningen är stadigvarande bedöms utgående från din situation som helhet, i synnerhet med tanke på om du har ett arbetsavtal om arbete i Finland, familjeband eller andra band till landet eller om du tidigare har bott stadigvarande i Finland. 

Om du flyttar till Finland tillfälligt kan du i regel inte omfattas av socialförsäkringen i Finland. I vissa fall kan du dock vara socialförsäkrad i Finland på grund av ditt arbete.

Om du arbetar i Finland

Om du börjar arbeta i Finland beror din rätt till socialförsäkring i Finland på hur länge du kommer att arbeta i landet. Om du ska arbeta i Finland en längre tid och anses bli stadigvarande bosatt i Finland, omfattas du av den sociala tryggheten fullt ut. Då har du rätt till alla FPA-förmåner från och med flytten eller från den dag då du anses ha bosatt dig stadigvarande i landet. 

Om du inte anses bli stadigvarande bosatt i Finland, men din anställning ska fortgå minst 4 månader, har du rätt till de flesta socialförsäkringsförmåner. Det förutsätter dock att du arbetar minst 18 timmar i veckan och att din lön följer kollektivavtalet inom branschen eller är minst 1 187 euro i månaden (år 2017). 

Om din anställning ska fortgå mindre än 4 månader, har du i regel inte rätt till socialförsäkring i Finland. Du kan ändå ha rätt till stöd för hemvård av barn och till allmän hälsovård.  

Om din anställning fortgår minst 4 månader, kan du utöver de ovan nämnda förmånerna få sjukförsäkringsförmåner och barnbidrag. Tiden beaktas också när rätten till folkpension och familjepension beräknas och du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. 

Om du arbetar som anställd ska din arbetsgivare ordna med en arbetspensionsförsäkring för dig. Om du arbetar som företagare eller lantbruksföretagare, ska du själv teckna en arbetspensionsförsäkring. Försäkringen ger dig rätt till inkomstrelaterad pension.  

När du flyttar från Finland

Om du lämnar Finland för en längre tid än ett år anses du normalt inte längre bosatt i Finland. Då omfattas du inte längre av socialförsäkringen i Finland. Det finns dock särskilda regler för vissa grupper, t.ex. utsända arbetstagare och studerande. Om du hör till en sådan grupp kan du omfattas av socialförsäkringen i Finland även om du vistas utomlands längre än ett år.

Om du har flyttat från Finland men fortfarande arbetar i landet, kan du på den grunden omfattas delvis av socialförsäkringen i Finland. 

Rätt till förmån?

Att du bor stadigvarande i Finland innebär inte att du har någon automatisk rätt till en bosättnings- eller arbetsbaserad förmån. Du måste också uppfylla de övriga villkoren för förmånen. Till utlandet betalas förmåner i begränsad utsträckning. 

Folkbokföring och anmälan till FPA

Om du flyttar till eller från Finland ska du anmäla dig på magistraten.

För att få rätt till FPA-förmåner ska du dessutom göra en e-anmälan på FPA:s e-tjänster eller fylla i blankett Y77. På basis av din anmälan får du ett beslut om försäkringstillhörigheten. Om du omfattas av den finska sjukförsäkringen får du ett FPA-kort.

När du flyttar från Finland ska du meddela det till FPA genom ett samtal till servicenumret för in- och utflyttning 020 634 0300 eller fylla i blankett Y39r eller Y38 på FPA:s e-tjänster. Om du bosätter dig stadigvarande utomlands eller omfattas av sjukförsäkringen i ett annat EU-eller EES-land, måste du lämna ditt FPA-kort tillbaka. 

Kom ihåg att alltid meddela till FPA om förändringar i dina familjeförhållanden, ditt arbete eller dina adressuppgifter.