Velkommen til Norge

Om NAV

NAV er den norske Arbeids- og velferdsetaten som administrerer dagpenger ved arbeidsløshet, folketrygdpensjoner, familieytelser og en rekke andre trygdeytelser. Det finnes et NAV lokalkontor i hver kommune i Norge. Der skal du henvende deg dersom du vil søke en trygdeytelse eller trenger råd og veiledning om trygd. Der skal du også henvende deg dersom du søker arbeidsformidling eller sosialstønad til livsopphold, bostøtte el.lign.

Trygden (sosialforsikringen) i Norge

Når du bor i Norge

Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i  Norge. Dette gjelder likevel ikke dersom du arbeider i et annet land. I så fall er du medlem i arbeidslandet.
UNNTAK: Er du utsendt fra arbeidsgiver i Norge til å arbeide i et annet land i en begrenset periode, fortsetter du å være medlem i folketrygden i Norge.

Når du arbeider i Norge

Hovedregelen er at alle som arbeider i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i Norge.
UNNTAK: Dersom du er utsendt av arbeidsgiver i et annet land for å arbeide i Norge i en begrenset periode, er du det som kalles ”utsendt arbeidstaker”, og du fortsetter å være medlem i landet du er utsendt fra.

Les mer om trygden i Norge